Meer informatie? Bel 088 262 12 12

A. Privacyverklaring.

Wij van Boxx nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Gegevensbeveiliging en bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens vormen een belangrijk punt van aandacht voor ons, waarmee wij rekening houden in onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). In de volgende Privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft.

B. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van gegevens zijn:
• Boxx Opslagdiensten B.V.
• Boxx on Wheels B.V.
• Boxx Garageparken B.V.
• Boxx Vastgoedontwikkeling B.V.
• Boxx Financiele Diensten B.V.

Hierna “Boxx” kantoorhoudend te: Isolatorweg 30-32 1014 AS Amsterdam Telefoonnummer: 088 – 262 1212 E-mailadres: service@boxx.nl

Via bovenstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen.

C. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over u wanneer u:
• Opslagruimte bij Boxx huurt
• Gebruik maakt van de transportmiddelen van Boxx
• Garageboxen van Boxx koopt, huurt of in belegt
• Gebruik maakt van de obligatieaanbiedingen van Boxx
• De websites van Boxx bezoekt
• Wanneer u contact met Boxx heeft
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en u over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op onze websites te publiceren en u te informeren per e-mail voordat deze wijzigingen van kracht worden.

D. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?

Boxx verzamelt vier categorieën persoonsgegevens van en over u:
(1) Naam, contactgegevens en gegevens ten behoeve van het opstellen van een contract
(2) Transactiegegevens
(3) Gegevens die we vastleggen als u contact heeft met onze afdeling service
(4) Gegevens die we vastleggen wanneer u onze websites bezoekt

1. Naam en contactgegevens
Dit zijn de gegevens die u zelf invoert en aanlevert als u bijvoorbeeld:
- Een offerte aanvraagt voor het huren van opslagruimte
- Opslagruimte huurt of garagebox koopt
- Informatie aanvraagt voor Boxx Garageparken
- Informatie aanvraagt voor obligatieaanbiedingen

De gegevens kunnen zijn:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adres en woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres bij digitale ondertekening
- Kopie ID
- IBAN-rekeningnummer
- Uittreksel Kamer van Koophandel

2. Transactiegegevens
Transactiegegevens zijn de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een huur/koopovereenkomst wanneer u daadwerkelijk opslagruimte van Boxx huurt/koopt, bijvoorbeeld:
- Afmetingen van de opslagruimte of garagebox
- Gegevens over de huurperiode
- Wijze van transport en aanleveren van uw spullen
- Aantal obligaties bij deelname aan obligatieaanbiedingen

3. Gegevens die vastgelegd worden als u contact heeft met Boxx
Wanneer u via e-mail, telefoon, WhatsApp of social media contact heeft met onze klantenservice, dan leggen we deze contactmomenten vast in onze systemen.

4. Gegevens die we verzamelen wanneer u de websites van Boxx bezoekt
Wanneer u de websites van Boxx bezoekt, registreren we onder meer uw IP-adres, browsertype en surfgedrag. We verzamelen deze informatie ook via cookies, scripts, pixel tags en vergelijkbare technologieën. Zie ons cookiestatement voor meer informatie.

E. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Boxx verwerkt uw persoonsgegevens als dit nodig is voor drie doeleinden:
(1) Voor het leveren van onze diensten
(2) Om contact met u te onderhouden
(3) Voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving.

1. Het leveren van onze diensten
Als u opslagruimte huurt, een garagebox koopt of belegt bij Boxx dan gebruiken wij daarvoor de in paragraaf D.1 beschreven gegevens om een overeenkomst op te stellen zodat de dienst daadwerkelijk door Boxx geleverd kan worden.

2. Contact met u onderhouden
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te kunnen communiceren. Als u bijvoorbeeld opslagruimte huurt bij Boxx kan het voorkomen dat wij hierover contact met u moeten opnemen in verband met bijvoorbeeld aan- en afleveren van uw spullen en in geval van calamiteiten. We gebruiken uw gegevens om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden als u contact opneemt met Boxx. Als u interesse heeft getoond in de obligatie uitgiftes van Boxx, informeren wij u wanneer er nieuwe obligatieaanbiedingen zijn.

3. Administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze financiële administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo gebruiken wij uw betaalgegevens voor het afhandelen van uw betaling.

F. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met of beschikbaar stellen aan derden in het kader van de volgende twee doeleinden:
(1) Met partners van Boxx voor ondersteunende diensten ten behoeve van het uitvoeren van uw contract, zoals bijvoorbeeld verhuishulp
(2) Met een incassobureau als u financieel in gebreke blijft Boxx zal uw gegevens niet uitwisselen met derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend wanneer Boxx hiertoe wettelijk verplicht is, verstrekken we uw gegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

G. Hoe beveiligen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Boxx bewaart uw persoonsgegevens in de “cloud” bij gerenommeerde partijen, zoals Google en heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst ondertekend. U kunt erop vertrouwen dat deze partijen alles in het werk stellen om voor alle cloud-services te voldoen aan de vereisten van de AVG.

Boxx bewaart uw persoonsgegevens zolang als deze persoonsgegevens nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarnaast slaat Boxx persoonsgegevens op als dit wettelijk verplicht is. Facturen moeten bijvoorbeeld 7 jaar worden bewaard. Ook bewaart Boxx persoonlijke klantgegevens tot het verstrijken van de toepasselijke verjaringstermijnen om bestaande juridische claims te kunnen indienen.

Wanneer Boxx uw gegevens niet langer nodig heeft, worden deze gegevens vernietigd.

H. Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen?

U kunt contact opnemen met de afdeling Service van Boxx om de rechten uit te oefenen die u zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder
(1) Recht van toegang tot uw gegevens
(2) Deze te corrigeren
(3) Deze te verwijderen
(4) De verwerking van uw gegevens te beperken
(5) Het recht bezwaar te maken tegen verwerking.

1. Recht van toegang tot uw gegevens
U kunt vragen of Boxx al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt en als dat zo is, u toegang te geven tot die gegevens in de vorm van een kopie. Wanneer wij voldoen aan een toegangsverzoek zullen wij u ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokken persoonsgegevens en eventuele andere informatie die u nodig heeft om de essentie van dit recht te kunnen uitoefenen.

2. Recht van rectificatie
U heeft het recht uw gegevens te laten corrigeren ingeval deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens over u en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, wat kan bestaan uit het verstrekken van een aanvullende verklaring.

3. Recht van verwijdering
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, wat betekent dat Boxx uw gegevens wist en waar mogelijk worden gewist door een eventuele andere beheerder aan wie je gegevens eerder door ons bekend zijn gemaakt. Verwijdering van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in bepaalde gevallen die zijn beschreven in de wet en die worden opgesomd in artikel 17 van de AVG. Dit omvat situaties waarin uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten onderhouden, kan het enige tijd duren voordat back-upkopieën zijn gewist.

4. Recht van beperking van verwerking
U heeft het recht van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat Boxx de verwerking van uw gegevens voor een bepaalde periode opschort. De omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor dit recht omvatten situaties waarin de juistheid van uw persoonsgegevens werd betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet Boxx niet uw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

5. Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u Boxx kunt vragen uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen in geval dat de reden ‘gerechtvaardigd belang’ de wettige basis voor verwerking vormt (zie paragraaf E).

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Als u met onopgeloste vragen blijft zitten, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Logo

400 LUXE GARAGES
6 BOXX GARAGEPARK LOCATIES
25 MEDEWERKERS

MEER INFO? 088 – 262 12 12